in ,

Pass εναντίον Ακρίβειας | του Γιώργου Θεοδόση

Φοροτεχνικός – Λογιστής
Πρόεδρος Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας-Φιλιππιάδας
Μέλος του ΔΣ της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών ΠΟΦΕΕ


Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, που δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και δεν έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο, μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους. Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φορολογούμενοι να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας «Μητρώο και Επικοινωνία» και στη συνέχεια, «Στοιχεία Επικοινωνίας».

Ταυτόχρονα, με άλλη εγκύκλιο (Ε.2008/2023) καθίσταται σαφές ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε φορολογούμενους που υποβάλλουν εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση, ενώ δεν είχαν υποχρέωση υποβολής της, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ενδεικτικά, οι φορολογούμενοι αυτοί είναι είτε κάτοικοι αλλοδαπής που δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, είτε κάτοικοι ημεδαπής που δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Πρόστιμα που επιβλήθηκαν, σε ανάλογες περιπτώσεις, από την 1.1.2020 και μετά, ακυρώνονται.

Η αύξηση των εισφορών επηρεάζει και το ύψος της ασφαλιστικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που υπάρχει παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή που κάποιος είναι παράλληλα και μισθωτός και αυταπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας. Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, κατ’ αρχήν καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 38 του ν. 4387/2016 (όπως ισχύει) εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Η συνολική εισφορά όμως (μισθωτού και αυταπασχολούμενου) δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που αντιστοιχεί στην δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης. Με βάση τις κατηγορίες που ίσχυσαν την περίοδο 2020, 2021 και 2022, εφ’ όσον για τον ασφαλισμένο καταβάλλονταν εισφορές που υπερέβαιναν τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των 930 ευρώ, δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής εισφοράς ελεύθερου επαγγελματία (εφ’ όσον βέβαια δεν είχε επιλέξει κάποια κατ’ αντιστοιχία ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία). Πλέον με την αναπροσαρμογή, το ως άνω ποσό μηνιαίων αποδοχών αυξάνεται σε 1.019,70 ευρώ. Έχοντας λοιπόν κάποιος ως μισθωτός καταβολή εισφορών για αποδοχές χαμηλότερες του ανωτέρω ποσού, έχει υποχρέωση να καλύπτει την ασφαλιστική εισφορά (σύνταξη και περίθαλψη) που υπολείπεται του ορίου αυτού, εκτός βέβαια της περιπτώσεως που έχει επιλέξει υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε καλείται να καλύψει την προκύπτουσα διαφορά εισφορών.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις στους επί μέρους φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών, δεδομένου ότι επιβάλλεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη για τους ελεύθερους επαγγελματίες περίοδο, κατά την οποία οι πολλαπλές λοιπές αυξήσεις των δαπανών έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον. Μάλιστα ενώ φάνηκε μέχρι κάποιου σημείου ότι θα υπήρχε μικρή ελάφρυνση στο σύνολο της εισφοράς με την κατάργηση της επιβάρυνσης της εισφοράς ανεργίας (10 ευρώ), τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας.

Για έγγαμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αρμόδιος να αιτηθεί είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων, ο ένας εκ των δύο, οπότε αποκλείεται αυτοδικαίως ο άλλος.

Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:
⬛ φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,
⬛ φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,
⬛ φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021,
⬛ φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και
⬛ φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 έως και 31/12/2022.

 

Κριτήρια εισοδήματος

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται σε έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή ευρισκόμενο εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα. Το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

 

Κριτήρια ακίνητης περιουσίας

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανωτέρω ύψους.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει μέχρι τις 15/3/2023 αίτηση στην εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Καλή Δύναμη!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *